Ohlédnutí

Program letošní konference s názvem Zkušenost epidemie se skládal z příspěvků souvisejících s epidemií covid-19 a nastalými epidemiologickými opatřeními. Celkem zaznělo 14 přednášek, z toho 3 online a jeden příspěvek byl předtočený film kolegů a kolegyň ze sekce psychologie krizí a katastrof při ČMPS. Bylo prezentováno 5 posterů na místě. Online je nyní vyvěšeno 6 posterů. Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se konference za dodržení hygienických opatření osobně zúčastnilo 42 kolegyň a kolegů. Dalších 40 se připojilo distančně. Celý program byl streamován za pomoci techniků Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Odborná úroveň programu byla v letošním ročníku vysoká. Prezentované příspěvky ukázaly zapojení mnoha týmů do mezinárodní spolupráce a především rychlou reakci psychologů na nastalou pandemii a s ní související opatření a změny ve společnosti.

Zúčastnění autoři příspěvků byli vybídnuti k publikaci formou článků prostřednictvím open-access časopisu E-psychologie, a to ve standardním recenzním řízení.

V průběhu konference byla slavnostně předána Cena Jiřího Hoskovce letošní laureátce doc. PhDr. Martině Hřebíčkové, Dr., DSc. Předseda ČMPS, doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. v rámci vyhlášení laureátky blahopřál i všem ostatním nominovaným: Dr. Markétě Caravolas; prof. PhDr. Ivo Čermákovi, CSc.; PhDr. Martinu Loučkovi, Ph.D.; PhDr. Marii Sotolářové a PhDr. Ivě Šolcové.

Děkujeme Filozofické fakultě Univerzity Palackého za podporu konání tohoto ročníku, který se podařilo zorganizovat prezenčně jako jedné z mála letošních plánovaných vzdělávacích a kulturních akcí vůbec. 

Děkujeme také doktorandce Lucii Hartmanové za účinnou pomoc během realizace na místě; Akramovi Georgi za grafické zpracování diplomu Ceny Jiřího Hoskovce a všem zúčastněným kolegyním a kolegům za příjemnou atmosféru.

Jednotlivé přednášky jsou zpřístupněny na kanálu ČMPS na YouTube.