Pro autory

Součástí registrace jsou údaje o autorech, dedikace, název příspěvku, klíčová slova a abstrakt, volba sekce, typ příspěvku.
Při registraci abstraktu je prostor pro vložení odkazu na web studie, či link na uložená data v některém depozitáři jako OSF apod. Pokud jste daný příspěvek již někde prezentovali, uveďte, při jaké příležitosti (např. ICP 2020, XIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP).
Pokud je studie podpořena grantem, uveďte poskytovatele (např. GA ČR, MŠMT, GA UK) a číselný kód (např. 20-00000S).
Struktura abstraktu viz níže.
Dbejte, aby byl z textu abstraktu jasný závěr: take-home message

 
Formulář v průběhu vyplňování nelze uložit a později se k němu vrátit, proto doporučujeme mít údaje již připravené předem, případně si je zkopírovat stranou. Předejdete tak problémům se ztrátou pracně zapsaných dat v případě vyrušení či ztráty připojení.

Pravidlo aktivní účasti

Každý autor může prezentovat osobně nanejvýš 1 příspěvek v přednáškové sekci a 1 příspěvek v posterové sekci.

1. Přednášky

Čas určený pro přednášku je 15 minut, na diskusi je vyhrazeno 5 minut. Pro přednášky
v plénu je vyhrazeno 30 minut včetně diskuse.

2. Postery

Čas posterové sekce bude uveden v programu.
Rozměry panelu pro poster jsou: 2 m výška x 1 m šířka.
Postery je žádoucí vyvěsit co nejdříve, visí na panelech po celou dobu konference.
Prosíme autory, aby je sundali v pátek 18. 9. 2020 mezi 10. a 11. hodinou.

POŽADAVKY NA ABSTRAKTY

Abstrakt příspěvku přihlašujte v českém nebo slovenském jazyce s těmito náležitostmi:
Rozsah abstraktu: minimálně 1000 znaků, maximálně 1600 znaků (včetně mezer).
Níže uvedená struktura abstraktu je povinná. Hesla (východiska, hypotéza, soubor, …)
v textu abstraktu neuvádějte. Jednotlivé části oddělujte odstavcem (enter). Pokud možno se vyhněte užívání zkratek a odkazů na zdroje. Vkládat grafy, tabulky či obrázky do abstrakt není možné.
Pokud má referovaný projekt svou webovou stránku, můžete vložit odkaz do patřičného pole ve formuláři.

A. Příspěvky typu výzkumné studie

1. Teoretická východiska
2. Výzkumná otázka/hypotéza
3. Výzkumný soubor (počet osob, věk, pohlaví, vzdělání, příp.diagnóza dle kritérií, aj.relevantní
informace vzhledem k cíli).
4. Metody (testy, dotazníky, u složitějších případů i statistický postup).
5. Hlavní zjištění (vč. hladiny významnosti a effect size).

B. Příspěvek typu přehledové studie/esej

1. Hlavní teoretická východiska a případně výběr zdrojů (u meta-analýz)
2. Hlavní zjištění a případné implikace

C. Příspěvek z praxe

1. Východiska
2. Cíl příspěvku
3. Zkušenosti autorů, popis případu
4. Předpokládaný přínos příspěvku či závěr

Klíčová slova: vždy 3