Sborník příspěvků


Bibliografická citace dle APA (vzor):
Autor. (2017). Název příspěvku. In I. Sobotková, D. Heller, & A. Slezáčková (Eds.),
Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie: Sborník z konference (strana-strana). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.


Obsah sborníku:

Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie

Zapamätané rodičovské správanie, stratégie zvládania a životná spokojnosť u intelektovo nadaných detí - 9
Mária Balážová, Iva Belica, Jolana Laznibatová, Ľubomír Páleník, Eva Farkašová

Transformačné líderstvo a emocionálna inteligencia u adolescentov v kontexte rolových rozdielov - 23
Martina Baránková

Inklúzia – integrácia – oddelené vzdelávanie - 46
Eva Farkašová

Sledujeme tvár človeka pri sledovaní reklamy. Výhody a výzvy soft vérovej detekcie emócií - 56
Mária Gablíková, Martina Baránková

Motivace k pohybové aktivitě u psychiatrických pacientů - 69
Běla Hátlová, Tereza Louková, Iva Wedlichová, Martin Dlabal, Marit Sörensen, Marte Bentzen, Anders Falhorlm

Škála měření adaptivních schopností u dětí: první pilotní studie - 75
Lucie Chadimová, Jakub Jelínek, Matěj Seifert

Barnumský efekt a sebaprezentačné skreslenie v teste Lüscherova klinická diagnostika - 89
Magdaléna Jačalová

Validace Suchdolských dotazníků - 99
Luděk Kolman, Pavel Michálek

Striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa: prínos, či záťaž? - 109
Dagmar Kopčanová

Schémy a regulácia emócií v kontexte psychického zdravia - 120
Jana Kordačová

Analýza vzťahu črtovej emocionálnej inteligencie a tvorivosti - 131
Jana Koróniová

Vliv hlasu při muzikoterapeutické intervenci u vybraných klientů - 145
Lenka Kružíková

Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR - 158
Lucie Křeménková, Irena Plevová

Vzťah medzi trianguláciou a náboženským hľadaním v štádiu vynárajúcej sa dospelosti - 176
Mária Kuchtová

Dobrou náladou k sexu, či sexom k lepšej nálade: dotazník MSQ-R na slovenskej vzorke - 188
Radomír Masaryk, Ivana Hudecová, Mária Túnyiová

Preferované charakteristiky psychologů - 205
Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová

Postoje studentů psychologie vůči křesťanství - 225
Pavel Moravec, Alena Slezáčková

Problematika grafomotorického projevu u žáků základní školy: výsledky pilotní studie  - 236
Michaela Pugnerová, Martina Fasnerová

Umožňuje Ortegova hypotéza vedecký progres? - 248
Imrich Ruisel

Metody posuzování kulturní přiměřenosti testů - 264
Matěj Seifert, Jaroslav Točík, Lucie Chadimová, Jakub Jelínek

Afektívne faktory a osvojovanie si cudzieho jazyka -272
Eva Stranovská, Svetlana Stančeková

Postoje k striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode - 289
Bronislava Strnádelová

Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu -312
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný sr., Tomáš Žilinčík, Miroslav Novotný jr.

Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika - 320
Jan Šmahaj, Martin Zielina, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu

Interpretace poezie ve školní výuce – východiska výzkumu - 339
Karolína Voldřichová


Pro autory:

Příspěvky prosíme poslat jako přílohu e-mailu (formát Word) na adresu cm.psychspol@gmail.com (subject Jméno autora).

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 15 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14

2) Autor – velikost písma 12

3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email (na samostatném řádku)

4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché

5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm


Každý příspěvek musí mít název, abstrakt a klíčová slova v češtině/slovenštině a v angličtině.


Seznam použité literatury prosíme upravit v souladu citační normou APA.

Každá jednotlivá citace končí tečkou. Seznam nechť obsahuje jen publikace, na něž je odkazováno v textu. Prosíme nečíslovat.